PUB DAWB LOS RAU TXHUA LUB BUSHNELL KHOOM
Cov khoom uas pabcuam rau kev noj qab haus huv ntawm cov neeg. Raws li WHO hais, cov khoom lag luam no yuav tsum muaj "txhua lub sijhawm, hauv cov peev txheej tsim nyog, hauv cov ntawv tsim nyog tsim nyog, nrog cov ntaub ntawv zoo thiab cov ntaub ntawv tsim nyog, thiab tus nqi uas tus kheej thiab lub zej zog tuaj yeem them taus".